Şantiye Şefi Nedir Ne İş Yapar? Görevleri, Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

Kimler şantiye şefi olabilir? Şantiye şefliği ve şantiye şefi görevleri, yetki ve sorumlulukları. Şantiye şefi olmak için ne gerekiyor? Şantiye şefi nedir, ne iş yapar?

Şantiye şefi şantiye alanlarında yapı müteahhidi yerine şantiyedeki görev ve sorumlulukları üstlenen çalışanlardır. Şantiye şefi proje müdürü ve genel müdüre bağlı olarak işleri yürütür. İmalatların zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, taşeron ve sahadaki ekip ve ekipmanların yönetiminden sorumludur. Hakediş, satınalma, kontrol ve denetim gibi süreçlerde de teknik ofis ve üst yönetim ile koordineli çalışır. Sadece şantiye ekibinin yönetimi değil, aynı zamanda sahanın ofis ve diğer dış disiplinler ile koordinasyonunun da sorumlusudur.

Kimler Şantiye Şefi Olabilir?

İnşaat mühendisi ve makinekine mühendisi, en az bir yabancı dil (tercihen ikinci dil) bilen, üst düzeyde bilgisayar bilgisi olan, benzer işte en az 5 yıl deneyim sahibi olan, yurtiçi / yurtdışı seyahat edebilme özgürlüğü olan, insan ilişkilerinde uyumlu, temsil ve ilzam yeteneği olan kişiler şantiye şefi olabilirler.

Şantiye Şefinin Görev ve Sorumlulukları. Şantiye Şefi Ne İş Yapar?

Şantiye şefleri şantiye alanında birçok görev ve sorumluluğu üstlenirler, bu sebeple şantiye alanlarında şantiye şefinin bulunması oldukça önemlidir.

Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.
Plan ve program yapılması için organizasyonu kurmak.
Şirketin teknik ve idari prosedürlerine uygun hareket etmek.
Personelin eğitim ve disiplininden sorumlu olmak; yatay münasebetlerde kendisinin ve astlarının uyumla çalışmasını sağlamak.
Şantiyesine verilmiş alet, malzeme, para vb. kıymetlerin usullerine uygun kullanımından ve muhafazasından sorumlu olmak.
Yapılan faaliyetlerle ilgili kararları alıp, üst amirine onaylatmak.
İşin geçici kabulünün cezasız yapılmasını sağlamak.
İşin teslimini takiben kendini ibra etmek.
Yönetimindeki personele görev dağılımı yapmak, denetlemek, eğitmek, sicillerini düzenlemek; bölümü içinde ve bölümler arası haberleşme, bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak.
Taşeronlara verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek; proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak; varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek.
Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak, proje müelliflerini ve Proje Müdürü’nü bilgilendirmek.
Uygulamada çıkabilecek proje değişikliklerini, İdare’nin onayını almak üzere hazırlatmak, istenen değişiklikleri projeler üzerinde proje müellifine işletmek ve saha sorumlularına bildirerek uygulatmak.
Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında Proje Müdürüne uyarıda bulunmak, önlem alınmasını sağlamak.
İşte kullanılacak malzemenin şartnamelere ve varsa onaylı örneklerine uygunluğunu kontrol ettirmek, deneyleri yaptırmak.
Hakedişlerde ihzarat olarak bedeli ödenmiş malzemelerin korunması ve işyeri dışına çıkarılmamasını teminen önlemler almak.
Uygulamaların proje ve detaylarına göre yapılmalarını sürekli denetimlerle temin etmek (özellikle, sonradan düzeltme olanağı bulunmayan işlerin denetimine özen göstermek, rölöve ve ataşman defterinin muntazam tutulmasını sağlamak).
Mahallen yaptırılacak iş, malzeme vb. ihalelerin, merkezden istenecek malzemelerinin keşiflerini hazırlatmak.
Günlük raporları muntazaman doldurtmak, konsolide edilmek üzere Proje Müdürüne bildirmek.
Şantiyede çalışan taşeronların faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek, aksak ve eksiklikleri saptamak, üstüne bilgi vererek gerekli uyarıları yapmak; uyarıların sonuç vermemesi halinde, üst kademelerce alınacak kararları uygulamak.
Astlarının kendi aralarında uyum içinde çalışmalarını sağlamak; şantiye genel prensipleri çerçevesinde sosyal ilişkileri güçlendirici uygulamalar geliştirmek, çalışma hedefleri vermek.
Metraj ve ataşmanları şartnameye uygun zamanlarda hazırlatmak, kontrollerini yapmak, kesin hesap bölümüne arşivletmek.
İş sonunda hazırlanacak as-built projeler için sahada montaj ve işletmeye alma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm proje revizyonlarını, mevcut projeler üzerine düzenli olarak işletmek; proje grubuna iletilmek üzere Proje Müdürüne iletmek.
Şantiye ambarından malzeme verilmesi için malzeme istek formlarını onaylamak.
Kritik montaj ve imalat raporlarını şantiye mühendislerine hazırlatarak, dosyalanmasını sağlamak.
Elemanların sorunları ile ilgili çözüm yolları araştırmak, çözmek ve çözümlenmesi için Proje Müdürü ile görüşmeler yapmak.
İdarenin şartnamelerde belirttiği tüm testleri yaptırmak.
Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek ve tamamlatmak.
Makine ve ekipmanlardan kira süreleri içinde en verimli şekilde yararlanabilmek için programlar yapmak ve uygulattırmak.
Şantiyede periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek.
Şantiye mobilizasyonu ile ilgili çalışmaları projelendirip, uygulatılmasını sağlamak.
Şantiye sahası dışına çıkan ekipman ve malzemeleri denetlettirmek.İdare ile karşılıklı imzalanılan teslim formlarının, zamanında verilmesini takip etmek ve uygulattırmak.
İş programı gerçekleşmelerini ve maliyet kontrol bilgilerini düzelttirerek değerlendirmek.
Şantiye Personelinin Çevre ve İSG konularındaki biliçlenmesini sağlamak üzere gerekli eğitim ve destek hizmetlerini sağlamak,
Aylık olarak Çevre ve İSG kurulu toplantıları yapmak, gerekli kayıtları oluşturmak,
Çevre ve İSG faaliyetlerinin güncel prosedür ve talimatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve uygulamaları takip etmek,
Çevre ve İSG konularındaki uygunsuzluklarda düzeltici ve önleyici faaliyet uygulamalarını başlatmak ve bu faaliyetlerin takibini yapmak,
Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak. Bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek,
Şantiyede olabilecek Çevre ve İSG ölçümlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi giriniz