Yurtdışı İş

İŞKUR Yurtdışı İşçi ve Eleman Alımı Yurtdışı İşçi Talepleri

İŞKUR yurtdışı işçi talepleri. İŞKUR üzerinden yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman arayan Türk ve yabancı şirketler. Yurtdışı iş ilanlarına yurtdışı iş başvurusu.

Yurtdışı işçi ve eleman alımı ile yurtdışı işçi talepleri konusunda bilindiği üzere İŞKUR önemli bir yere sahip. İŞKUR gerek yurtiçinde gerekse yurtdışı iş konusunda Türkiye’de önem taşıyan bir kurum. Yurtdışında iş yapan gerek Türk şirketler gerekse yabancı şirketler yurtdışı işçi alımları için özel yurtdışı iş ilanları yayınlayabildikleri gibi İŞKUR üzerinden de ilana çıkabiliyorlar. Yurtdışına işçi arayan ve yurtdışına işçi götürmek isteyen şirketler belirli bir resmi prosedür çerçevesinde yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman taleplerini İŞKUR’a bildiriyor ve İŞKUR da söz konusu yurtdışı işçi talebinin karşılanması için ilana çıkıyor.

İŞKUR, yurtdışı iş ve yurtdışı işçi alımları konusunda Türk ve yabancı firmaların yurtdışındaki işlerinde çalıştırmak amacıyla ilettikleri yurtdışı işçi ve eleman taleplerinin karşılanmasını; yurtdışında çalışmak için başvuran iş arayanların işlemlerinin yerine getirilmesini; firmaların işgücü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ilan izninin verilmesini; özel istihdam bürolarının yurtdışı istihdam hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin işlemlerini; yurtdışı hizmet akitlerinin düzenlenmesi ve onaylanmasını; işçi ve işçi ailelerinin pasaport işlemlerini kapsamaktadır.

İŞKUR Üzerinden Yurtdışı İşçi ve Elaman Alımı

Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler aksine bir hüküm olmadıkça İŞKUR merkezlerince yerine getirilir. Firmaların, il müdürlükleri/hizmet merkezleri ya da özel istihdam büroları kanalıyla veya kendilerinin doğrudan temin ettikleri işçilerle veya tayin ettikleri vekil arasında örneği Kurumca hazırlanan yurtdışı hizmet akdinin imzalanması ve il müdürlüklerine/hizmet merkezlerine onaylattırılması zorunludur. Yurtdışında iş yapan, yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman alacak olan Türk firmaları hizmet akitleri onaylanmadan önce işçilerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin belgeyi il/şube müdürlüklerine ibraz etmek zorundadır. Kuruma intikal eden yurtdışı işçi talepleri karşılanabilmesi için İŞKUR merkezleri mevzuatta belirtilen usul ve esaslara aykırı olmamak kaydıyla gerekli tedbirleri almak konusunda yetkilidir. İl müdürlüklerine/hizmet merkezlerine işlem yaptırmak üzere başvuran her firma için dosya açılır.

İŞKUR Yurtdışı İşçi ve Eleman Talepleri

Yurtdışı işçi arayan ve yurtdışı işçi alımı yapan firmalar, yurtdışı işçi ve eleman alımı taleplerini kurum kayıtlarından karşılamak veya yurtdışından aldıkları işlere kendi işçilerini götürmek ve sözleşmelerini onaylatmak için doğrudan İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvururlar.

Yurtdışı İşçi Alımı Yapan Firmaların İbraz Etmesi Gereken Belgeler

Yurtdışı işçi arayan ve yurtdışı işçi alımı yapan firmalar İŞKUR üzerinden yurtdışı işçi talepleri için belli başlı belgeleri kuruma sunmak durumundadır. Yurtdışı işçi ve eleman taleplerinin karşılanması ya da ilan izni için firmaların aşağıda belirtilen belgeleri İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

İŞKUR Üzerinden Yurtdışı İşçi Alımı Yapacak Olan Türk Firmalar

Ticaret Sicil Gazetesi örneği (bir defaya mahsus olmak üzere). Yurtdışı inşaat işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi. Taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi. Yurtdışında inşaat, yapı, tesis, bakım, onarım işleri; sınaî ve teknolojik imalât, tesisat ve montaj işleri; işletme, yönetim, bakım ve idame işleri; proje, mühendislik, müşavirlik işleri yapacak olan firmalardan; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi. Firmaların yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge. Yurtdışı işçi ve eleman alımı yapacak firmanın yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği. Yurtdışı işçi talebinde bulunacak ve yurtdışı eleman alacak olan Türk firmaları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında yurtdışına götürülecek işçiler için, işi alan asıl işverenin işi devrettiğine dair dilekçesi ve alt işverenlik sözleşmesi.

İŞKUR Üzerinden Yurtdışı İşçi ve Eleman Alımı Yapacak Yabancı Firmalar

İŞKUR üzerinden yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman alacak olan yabancı firmalar da Türk şirketler gibi belli başlı belgeleri resmi prosedürler gereği kuruma sunmak durumundadır. Firmanın kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi. İnşaat firmaları inşaat işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi ile taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi.

Yurtdışı İşçi ve Yurtdışı Eleman Alacak Firmaların İlanları

Yurtdışında iş yapan ve yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman alacak olan Türk firmalarından istenecek belgeler (Sosyal güvenliğin sağladığına ilişkin belge hariç) ve Yabancı Uyruklu Firmalardan İstenecek belgeler ve yayımlanacak ilan metnini İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine ibraz etmiş firmalara işgücü istemlerini gazete, internet veya benzeri araçlarla karşılayabilmeleri için ilan izni verilir. Firmaların yayımlayacakları ilanın bir örneği ile İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine başvurmaları; ayrıca, ilan yabancı dilde yayımlanacak ise Türkçe metninin de başvuru esnasında verilmesi gerekir. İŞKUR üzerinden verilecek yurtdışı iş ilanı izninin süresi alınan işin süresinden fazla olamaz. Aynı işle ilgili olmak ve alınan izindeki metin ile aynı olmak şartı ile izin süresince birden fazla ilan verilebilir.

İŞKUR üzerinde yayınlanan yurtdışı iş ilanları metni ile firmaların İŞKUR İl Müdürlüklerine / Hizmet Merkezlerine verdikleri ilan metni arasında farklılıklar olması halinde, firmadan, İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezlerine verilen metne uygun olarak ilanın yeniden yayımlatılması istenir ve tekrarı halinde bir daha ilan için izin verilmez.

İŞKUR Yurtdışı İşçi Alımlarına Yurtdışı İş Başvurusu

İŞKUR üzerinden yurtdışı işçi ve yurtdışı eleman alımı talep eden, yurtdışında iş yapan Türk ve yabancı şirketlerin iş ilanlarına adaylar İŞKUR resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Yurtdışı işçi adayları İŞKUR resmi web sitesi üzerinde yurtdışı iş ilanlarını inceleyebilir kendileri için uygun gördükleri yurtdışı işçi ilanlarına (yurtdışı işçi taleplerine) gerekli şartları taşıdıkları takdirde iş başvuru formu doldurarak yurtdışı iş başvurusu yapabilirler.

İŞKUR Yurtdışı İşçi Alımı Yapılan Ülkeler

İŞKUR üzerinden yurtdışı işçi talepleri ve yurtdışı iş ilanları kapsamında en fazla yurtdışı işçi ve eleman alımı yapılan ülkeler Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Kazakistan, Irak, Afganistan, Almanya, Libya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Türkmenistan, Cezayir, Azerbaycan ve Fransa olarak öne çıkıyor.

İlgili Makaleler